Στο πλαίσιο διαγωνισμού για ψηφιακές υπηρεσίες

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός έχει τίτλο «Ανάπτυξη νέων παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και μετεξέλιξη υφισταμένων προς τα μέλη του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος».

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και εξειδίκευσης της υλοποίησης του έργου, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, εκπαίδευση των στελεχών και του τεχνικού προσωπικού του επιμελητηρίου και η δημιουργία ηλεκτρονικών σεμιναρίων κατάρτισης των εξωτερικών χρηστών, ξενοδόχων και προμηθευτών στις δυνατότητες των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και ενέργειες δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 263.414,63 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 7 Νοεμβρίου.