Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών». Το έργο περιλαμβάνει τις δράσεις: Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου και υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του έργου, Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κ.τ.λ.), Καταχώριση δημοσιεύσεων σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), Ενέργειες προώθησης στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 1.350.000 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 06/07/2021.