Το έργο
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αναδείξει την ιστορική αξία των εκθεμάτων του, το Πολεμικό Μουσείο έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και τους επισκέπτες του Μουσείου να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τον πλούτο των εκθεμάτων του χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς.

Η δημιουργία του εν λόγω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο». Το Έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) του ΕΣΠΑ 2007-13, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από Εθνικούς Πόρους, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015. Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης) και φορέας λειτουργίας το Πολεμικό Μουσείο.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η οργάνωση του υλικού που χειρίζεται το Μουσείο, μέσω της χρήσης συστήματος διαχείρισης μουσειακών εκθεμάτων. Η ψηφιοποίηση αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός συνόλου συστημάτων που θα προβάλλουν το μουσείο και θα αξιοποιήσουν το μουσειακό υλικό για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Το υλικό αυτό στην ψηφιακή του μορφή αποτελεί σημαντικό εργαλείο, αφενός για τη διευκόλυνση των μελετητών της ιστορίας και αφετέρου για τη διάσωση του ιστορικού αποθέματος του μουσείου.

War Museum

Η σημασία και τα οφέλη
Μέσω των σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενό του, το portal του μουσείου φιλοδοξεί να γίνει ένα πρότυπο εικονικό μουσείο για την ανάδειξη της ιστορίας του έθνους, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία επαφής και κατανόησης των εκθεμάτων στο πλαίσιο του ιστορικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτούργησαν. Παράλληλα, σημαντική θα είναι και η συμβολή της ιστορικής αφήγησης με στόχο την αναπαράσταση των γεγονότων και του ιστορικού περιβάλλοντος καθώς και η χρήση εικονικής πραγματικότητας για πειστική αναπαράσταση πολύπλοκων εκθεμάτων (αεροπλάνα) μέσω διαδικτύου.

Ανάμεσα στα σημαντικά οφέλη του έργου συγκαταλέγονται η σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών του Μουσείου και η δημιουργία μίας ζωντανής κοινότητας γύρω από αυτό, το άνοιγμα των συλλογών του στο παγκόσμιο κοινό και η συνακόλουθη προβολή των αγώνων και της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, η συνέργεια με την εκπαιδευτική κοινότητα με έμφαση στον τομέα της ιστορίας, η αποτελεσματική διατήρηση των μουσειακών εκθεμάτων και τέλος, η τεχνολογική πρωτοπορία προς όφελος του επισκέπτη (φυσικού ή ηλεκτρονικού).

War Museum

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερης σημασίας όφελος για το Πολεμικό Μουσείο αποτελεί η διαφύλαξη του υλικού του, που υπάρχει σε αναλογική μορφή, από τη φθορά του χρόνου μέσω της ψηφιοποίησης και η παγκόσμια προβολή στο ευρύ κοινό εκθεμάτων που μέχρι σήμερα δεν προβάλλονται λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους. Τέλος, η ανάπτυξη του portal του Πολεμικού Μουσείου, καθώς και του μηχανισμού αναζήτησης και εύρεσης υλικού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε ανεκτίμητης ιστορικής αξίας αρχεία, σε κάθε είδους ενδιαφερόμενο, όπως απλούς πολίτες, ειδικές ομάδες κοινού (ΑΜΕΑ, σύλλογοι), εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

www.warmuseum.gr

ΕΣΠΑ