Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (OEE) διεξάγει διαγωνισμό με αντικείμενο «Τεχνικός Σύμβουλος & Δημοσιότητα» της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ)».

Στις υπηρεσίες που θα κληθεί να παρέχει ο ανάδοχος περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.345 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 13/10/2023.