Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το ΕΛΙΝΥΑΕ με τη «Συμμαχία για την Ελλάδα» με σκοπό την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων μελών της Πρωτοβουλίας και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την προώθηση πολιτικών ή πρακτικών ενίσχυσης των επιπέδων της και στην κοινωνία. Στόχοι του Μνημονίου είναι, ενδεικτικά, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων για τα θέματα που ανέκυψαν μετά την εκδήλωση της πανδημίας, και η ευαισθητοποίηση για θέματα οδικής συμπεριφοράς.