Νέοι κανόνες υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Νέο κανονισμό για τις εμπορικές πρακτικές των πλατφορμών προς τις επιχειρήσεις ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να θεσπίσει ένα δίκαιο, αξιόπιστο και βασιζόμενο στην καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους κατά τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών.

Σύμφωνα με μέλη του ΕΚ, «ο κανονισμός εκπονήθηκε με γνώμονα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μην αντιμετωπίζουν πλέον περιπτώσεις αναιτιολόγητης αναστολής λογαριασμών, αδιαφανούς κατάταξης σε αποτελέσματα αναζήτησης, οικονομικά απρόσιτων μηχανισμών επίλυσης διαφορών και πολλές άλλες αθέμιτες πρακτικές. Ο κανονισμός θα ωφελήσει επίσης σε μεγάλο βαθμό τους καταναλωτές με την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν παρουσία σε επιγραμμικές πλατφόρμες και, κατ’ επέκταση, θα οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές». Όπως τόνισαν, η νέα νομοθεσία, «αφενός, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη, την προβλεψιμότητα και την ασφάλεια δικαίου και, αφετέρου, θα προσφέρει νέες και προσιτές δυνατότητες προσφυγής και επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και πλατφορμών».