Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΕΠ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Διαχείρισης και Συντονισμού της Πράξης Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής», στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων Μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 90.153 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης επτά μήνες από την υπογραφή της και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 21/07/2023.