Το CSR Hellas παρουσιάζει τη νέα του, ανανεωμένη ιστοσελίδα, στο csrhellas.org. Με ανανεωμένο περιεχόμενο, προηγμένες τεχνολογίες, δίγλωσση στο μεγαλύτερο μέρος της και φιλική προς τον επισκέπτη, προσδοκά να αποτελέσει βασικό πόλο ενημέρωσης, σχετικά με τις δραστηριότητες του CSR Hellas. Παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των πρωτοβουλιών, που έχει αναλάβει το CSR Hellas, στα 20 χρόνια λειτουργίας του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα μέλη που συνέβαλαν στην υλοποίησή τους.

Παράλληλα, παρουσιάζει τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τα μέλη του, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ωριμότητάς τους, στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική, και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους κύριους πυλώνες ΕΚΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και για τους τρόπους που οι ΜμΕ μπορούν να ενσωματώσουν την ΕΚΕ.