Να μην «χρηματοδοτήσουν» οι ανάδοχοι το έργο

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι θα πρέπει στις προκηρύξεις να προβλεφθεί ένα απώτατο χρονικό όριο, μετά την παρέλευση του οποίου η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να καταβάλει στον ανάδοχο την πληρωμή, ανεξαρτήτως του αν η ίδια έχει λάβει τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την προκήρυξη ως έχει, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της αναθέτουσας αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

Η ΕΔΕΕ προτείνει ανώτατο όριο 90 ημερών από την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους παραδοτέου του έργου και συνολικά 150 ημερών για το σύνολο του τιμήματος από την ολοκλήρωση του έργου, ώστε οι ανάδοχοι να μην καθίστανται «χρηματοδότες» του Δημοσίου, όπως κατ’ επανάληψη έχει συμβεί στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, ψηφίστηκε οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα κράτη – μέλη θα πρέπει να εξοφλούν το πολύ εντός 60 ημερών τους αναδόχους τους και να τους καταβάλλουν τόκους σε περίπτωση καθυστέρησης.

Τέλος η ΕΔΕΕ επισημαίνει ότι στην προκήρυξη του spec για social media, δεν προβλέπεται η ανάθεση σε εταιρείες πιστοποιημένες κατά ΕΛΟΤ 1435, όπως ο νόμος προβλέπει. Η ΕΔΕΕ καλεί την Γενική Γραμματεία να επιλύσει τα παραπάνω ζητήματα.