Η Krataion Consulting και η Mediacube ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέπτυξαν μια νέα υπηρεσία που ακούει στο όνομα «TheExportProject». Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο e-commerce και επιθυμούν να αναπτυχθούν στρατηγικά στο εξωτερικό. Το ΤheExportProject ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει την ολιστική αξιολόγηση νέων αγορών, αλλά και την εφαρμογή και ανάπτυξη στρατηγικών marketing. Συγκεκριμένα, η διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα βήματα, τα οποία διασφαλίζουν ότι μια επιχείρηση θα είναι καλά προετοιμασμένη για να αναπτυχθεί στο εξωτερικό: Export Readiness, Evaluation of Markets, Entry Planning και Set up Preparation.