Κάπα Research, Alco, Focus Bari και Public Issue

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 243.902,44 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 30 μήνες, από την ανάθεση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.