Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο που δύναται να διαρκέσει έως και τρία έτη, η ATC πρόκειται να υποστηρίζει τις εσωτερικές διαδικασίες τηλεκπαίδευσης των ΕΛΠΕ με εξειδικευμένο (custom, κατά παραγγελία) ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο για 5 διαφορετικούς τύπους μαθημάτων.

Το περιεχόμενο αυτό, ανεξαρτήτως θεματολογίας, θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάσει διεθνών πρακτικών (εκπαιδευτικές οντότητες – learning objects), σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο SCORM. Επιπλέον, η Athens Technology Center αναλαμβάνει να υποστηρίζει και να συντηρεί όποτε αυτό απαιτείται την υφιστάμενη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ανοικτού κώδικα (Moodle).