Η Τράπεζα Κύπρου επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις της GeoBanking, αγοράζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων (ΣΔΑ) και επεκτείνοντας τις λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης Εκτιμήσεων (ΣΔΕ). Το ΣΔΑ έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις τράπεζες, με σκοπό να συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα στοιχεία και τις πράξεις που αφορούν στη διαχείριση πωλήσεων, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων. Το ΣΔΕ επιλέγεται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, έχοντας οδηγήσει στη βέλτιστη οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών, σε μείωση κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας.