Συζήτηση για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία της Πληροφορικής μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις εστιάζοντας στην ανάπτυξη ευφυών τεχνολογιών και ψηφιακών υποδομών ως κινητήριες δυνάμεις για το μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η G. Rometty ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους η ΙΒΜ συνεργάζεται με κυβερνητικούς φορείς ανά τον κόσμο αξιοποιώντας τα Big Data, την τεχνολογία  του Cloud Computing, το Social Business και τις τεχνολογίες Mobile για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς τους πολίτες με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, αναγνώρισε τη σημασία των επενδύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης σε  έξυπνες λύσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την κ. Rometty για την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αναδείξει σταδιακά τη χώρα σε Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δεξιότητες, προσελκύοντας επενδύσεις και αξιοποιώντας το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.