Για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών

Συγκεκριμένα, λαμβάνει μέρος στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «ELINA» με τίτλο «Integrated Green Life-Cycle Management of Waste Oils and petroleum residues», το οποίο αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης μεθόδου διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται σε πλοία και βιομηχανίες της Ελλάδας. Η ΑΝΕΚ έχει προβεί σε μηχανολογικές επεμβάσεις στα πλοία της, Olympic Champion και Hellenic Spirit, σε συνεργασία με τις εταιρείες Cyclon και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση του έργου «REFRESH», το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων. Παράλληλα, λαμβάνει μέρος στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα «MERIT», «ΡΟΤΑ», «MARIBRAIN» και «ΑSPIS».