Με τριετή ορίζοντα αμοιβαίας υποστήριξης
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εκπροσωπούμενοι αντίστοιχα από τον Δημήτρη Αυλωνίτη (Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) και τον Δημήτρη Πολιτόπουλο (Πρόεδρο ΔΣ του ΕΟΑΝ), υπέγραψαν τριετές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η υποστήριξη του ΕΟΑΝ από τους εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, με την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών του σχετικά με την τυποποίηση στις δημόσιες συμβάσεις και το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοσίων Συμβάσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων από τον ΕΟΑΝ σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης και από κοινού συμμετοχή στην ανάπτυξη και εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων.