Με τον διάλογο σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τα κριτήρια ESG να έχει ανοίξει παγκοσμίως, οι εταιρείες αποδύονται σε διαρκείς προσπάθειες να τα ενσωματώσουν στη στρατηγική τους, προκειμένου, αφενός, να προσφέρουν στην κοινωνία και τον πλανήτη και, αφετέρου, να προσελκύσουν τους επενδυτές στην αναζήτησή τους για ανθεκτικές, κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ωστόσο, ο δρόμος αναμένεται μακρύς, ειδικά στην Ελλάδα, όπου θεσμικοί παράγοντες παροτρύνουν τις εταιρείες να γίνουν πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητες και διαφανείς.

Ταχύτατα αναπτυσσόμενη τάση και παγκόσμια προτεραιότητα αποτελεί πλέον η βιώσιμη ανάπτυξη, ηοποία κινητοποιεί κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση νέωνβελτιωμένων πρακτικών σε μια σειρά από ζητήματα κοινωνικής φύσης, τα οποία μπορούν να επηρεάσουντο μέλλον του πλανήτη και των κατοίκων του. Παράλληλα, ο όρος ESG (Environment, Society, Governance), ο οποίος ακούγεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αφορά σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίαςκαι εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία επηρεάζουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξίαμακροπρόθεσμα και να διαμορφώνει αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο πλαίσιο, αυτό, οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sus-tainable Development Goals), τους οποίουςδιαμόρφωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, εισήγαγαν μια νέα αντίληψη σχετικά με τον ρόλο των εταιρειώνπαγκοσμίως, με όλο και περισσότερες να προχωρούν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και διαχείρισηκινδύνων και ευκαιριών, τα οποία αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Πρόκειται, με τη σειρά πουδιατυπώθηκαν, και σύμφωνα με την απόδοση του CSR Hellas, για τους εξής: Μηδενική φτώχεια, Μηδενικήπείνα, Καλή υγεία και ευημερία, Ποιοτική εκπαίδευση, Ισότητα των φύλων, Καθαρό νερό και αποχέτευση, Φθηνή και καθαρή ενέργεια, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Βιομηχανία, καινοτομία καιυποδομές, Λιγότερες ανισότητες, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Δράση για το κλίμα, Ζωή στο νερό, Ζωή στη στεριά, Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί καιΣυνεργασία για τους Στόχους. Είναι, δηλαδή, μια δέσμη προτεραιοτήτων, οι οποίες, αφενός, απαντούν σεπολλαπλά κοινωνικά ζητήματα και, αφετέρου, εμπλέκουν το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ESGs
Το πρώτο βήμα έχει πραγματοποιηθεί ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια με την ένταξη των πρακτικών εταιρικήςυπευθυνότητας στη στρατηγική των εταιρειών. Ωστόσο, πλέον το συνεχώς αυξανόμενο αίτημα τωνκαταναλωτών να αναλάβουν δράση και να στραφούν σε δράσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στηβιωσιμότητα του πλανήτη, έχει ωθήσει τις εταιρείες να εντάξουν σχετικές δράσεις στους προϋπολογισμούςτους και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμους στόχους με έναν από τους συχνότερους τη μείωση τουανθρακικού τους αποτυπώματος, μέσω και της μείωσης των εκπομπών αερίων σε όλη τη γραμμή τηςλειτουργίας τους.

Το πλέγμα των δράσεων των εταιρειών επεκτείνεται και σε μια σειρά άλλων τομέων, όπως προστασία του περιβάλλοντος, των θαλασσών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, diversity καιinclusivity, βιωσιμότητα στη μόδα, αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και προστασία καιυποστήριξη των ανθρώπων τους.

Εξάλλου, πολυεθνικοί όμιλοι εκδίδουν ετήσιους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης και ΕταιρικήςΥπευθυνότητας, οι οποίοι ενσωματώνουν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα αναφοράς δεικτών ESG. Οι δείκτεςαυτοί χρησιμοποιούνται, αφενός, για την καταγραφή των επιδόσεις των επιχειρήσεων στα συγκεκριμέναθέματα. Αφετέρου, αποτελούν σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επενδυτών, οι οποίοι επιλέγουν όλο καιπερισσότερο να επενδύουν σε εταιρείες ανθεκτικές και ικανές να διαχειρίζονται τις αλλαγές στοπεριβάλλον που δραστηριοποιούνται, αλλά και των διαχειριστών κεφαλαίων, οι οποίοι επιλέγουνεπενδυτικά σχήματα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗMENOI Ή GREENWASHED ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ;
Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 ενέτεινε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματαβιωσιμότητας, με ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στην επίπτωση των αγοραστικών επιλογών αναφορικά σεσχέση με τα ESGs, ανέφερε πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της PwC. Eνώ η προσήλωση στην προστασία τουπλανήτη συχνά συνδέεται με τους Ευρωπαίους καταναλωτές, στον απόηχο της πανδημίας, σε πιο βιώσιμεςεπιλογές εστιάζουν συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο.

Ενδεικτικά, 55% των καταναλωτών δήλωσαν ότικάνουν τις αγορές τους από εταιρείες, οι οποίες είναι ευαισθητοποιημένες περιβαλλοντικά, ενώ 54% ότιπροτιμούν οικολογικές συσκευασίες. Επίσης, βρέθηκε ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα γιαπιο υγιεινές επιλογές, τοπικά προϊόντα και βιώσιμες συσκευασίες, ανεξαρτήτως από το αν ψωνίζουνδιαδικτυακά ή εντός του καταστήματος.

Επίσης, πρόσφατη έρευνα του Sustainable Development & Circular Economy Club του MBA International τουΟικονομικού Πανεπιστημίου με επιστημονικό υποστηρικτή το Κέντρο Αειφορίας, παρατήρησε την αύξησητου Greenwashing, δηλαδή του φαινομένου παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης «πράσινου» προφίλ ήψευδο-οικολογικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνδέει δε το φαινόμενο αυτό, αφενός, με την έλλειψηκατανόησης των περιβαλλοντικών θεμάτων από μερίδα διαφημιζομένων και διαφημιστικών εταιρειών και, αφετέρου, με την αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες που δενεπιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, μεγάλη μερίδακαταναλωτών έχει απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την ασφάλεια, τα περιβαλλοντικά καικοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, ενώ η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείωνγίνεται όλο και περισσότερο σημαντική στις καταναλωτικές αποφάσεις.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ MARKETING ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟ»;
Όσον αφορά στον κλάδο του marketing, μεγάλοι διαφημιζόμενοι της παγκόσμιας αγοράς έχουν ήδηανοίξει τη συζήτηση περί βιωσιμότητας, τονίζοντας την ανάγκη για ένωση των δυνάμεών τους, προκειμένου να λειτουργήσουν ως «δύναμη για καλό». Αυτό, όπως υποστηρίζουν, και στο πλαίσιο τηςτελευταίας παγκόσμιας έρευνας του World Federation of Advertisers, «WFA Marketing and Sustainability Report – Closing the gaps», θα ενέπνεε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, οδηγώντας τους στοσυμπέρασμα ότι οι εταιρείες αποτελούν οικονομικούς οργανισμούς με θετική δράση, οι οποίοι δενενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος και τους μετόχους τους, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Παρ’ όλααυτά, ενώ, σε σχέση με τους καταναλωτές, έχουν γίνει βήματα προόδου σε επίπεδο βιωσιμότητας, οισυγγραφείς της έρευνας διαπιστώνουν ότι, για τους marketers, η βιωσιμότητα μοιάζει με έναν δύσκολογρίφο.

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ SDGs ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 650 marketers από 34 αγορές, οι global marketers αναγνωρίζουν τις νέες προσδοκίες των καταναλωτών και αντιλαμβάνονται ότι η πανδημίαλειτούργησε ως καταλύτης στους προβληματισμούς περί βιωσιμότητας.

Αν και τα διαπιστευτήρια, τα οποίαέχει να επιδείξει κάθε εταιρεία σε σχέση με το sustainability, δεν αποτελούν ακόμη τον καθοριστικόπαράγοντα της καταναλωτικής συμπεριφοράς, είναι εμφανές ότι εντάσσονται πλέον στην εξίσωση πλάι σταυπόλοιπα κριτήρια των καταναλωτών, όπως η αξία, η διαθεσιμότητα και το convenience. Επιπλέον, αντιλαμβάνονται ότι το κοινό περιμένει από τα brands να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και, αντίστροφα, να το βοηθήσουν να κάνει πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.

Αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούν, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, κινητήριοδύναμη για τις προσπάθειες αυτές, με σχεδόν 80% να αναφέρουν ότι οι δράσεις τους σχετίζονται μεαυτούς με δημοφιλέστερους την Καλή υγεία και ευημερία, την Ισότητα των φύλων, την Υπεύθυνηκατανάλωση και παραγωγή και τη Δράση για το κλίμα.

Παράλληλα, οι marketers υπογραμμίζουν ότι ηδέσμευση προς τη βιωσιμότητα προκύπτει από τα υψηλόβαθμα ή και senior στελέχη των εταιρειών, με τηνπλειονότητα των Chief Executive Officers ή μελών των Διοικητικών Συμβουλίων να συμμετάσχουν στηχάραξη βιώσιμης στρατηγικής. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν τηβιωσιμότητα ως μια ευκαιρία, κεντρική για το επιχειρηματικό μοντέλο τους. Ωστόσο, τουλάχιστον 1 στους2 παραδέχονται ότι η εταιρεία τους δυσκολεύεται να συμβιβάσει τις νυν πρακτικές με τουςμακροπρόθεσμους στόχους της.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ MARKETING
Κατά πόσο, όμως, είναι οργανωτικά ώριμες οι εταιρείες, ώστε να ενσωματώσουν τους SDGs στηστρατηγική τους, αναρωτιέται το WFA. Η απάντηση στο ερώτημα δεν φαίνεται τόσο εύκολη, καθώς 25% του δείγματος ανέφεραν ότι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε επίπεδο μετασχηματισμού προς μια βιώσιμηκατεύθυνση, ενώ σχεδόν 1 στους 3 (29%) ότι βρίσκονται σε advanced επίπεδο.

Ωστόσο, οι καταναλωτές δενείναι βέβαιο ότι αναγνωρίζουν αυτά τα βήματα, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι τα τμήματαmarketing καθυστερούν σε αυτήν την πορεία προς την αειφορία με περισσότερους από 50% τωνσυμμετεχόντων να περιγράφουν τον οργανισμό marketing ως «έτοιμο να ξεκινήσει» ή «να κάνει τα πρώτατου βήματα» στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό, σύμφωνα με μια σειρά υποθέσεων της έρευνας, οφείλεται σεπεριορισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από τη δομή κάθε οργανισμού, λόγω απουσίας του κατάλληλουστελέχους, όπως του Chief Sustainability Officer, από την απουσία δεικτών βιωσιμότητας στα KPIs τουmarketing, και, κυρίως, στην απουσία της γνώσης και των απαραίτητων skills, ώστε να «μιλήσει» στο κοινόγια τη βιωσιμότητα.

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕ UPSKILLING, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Οι προκλήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των εταιρειώναποτελούν ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια μόνο επιχειρηματική λειτουργία, αλλά ούτε και να μετρηθεί ή να επικοινωνηθεί.Αντίθετα, απαιτεί αρχικά αρμονική και συνεχή συνεργασίαμεταξύ των τμημάτων και της ανώτερης διοικητικής βαθμίδας των εταιρειών και σαφή προσανατολισμόσχετικά με την κατεύθυνση που ακολουθούν.

Επιπλέον, η πιθανότητα παρερμηνείας των ενεργειών μιαςεταιρείας και η μετάφρασή τους σε απόπειρα Greenwashing, καθιστά τους marketers διστακτικούς ναμιλήσουν ανοιχτά και με αυτοπεποίθηση για τα βήματα των εταιρειών τους σχετικά με τη βιωσιμότητα. Εντούτοις, οι 3 οι βασικές στρατηγικές, τις οποίες προτείνει ως πιο ικανές να το επιτύχουν είναι τοupskilling των marketing teams, η δέσμευση σε προσπάθειες, οι οποίες θα βοηθήσουν το κοινό ναπραγματοποιεί πιο βιώσιμες επιλογές και η παροχή έμπνευσης μέσω καλών πρακτικών marketing. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, οι προτεραιότητες αυτές συνδέονται άμεσα με τους 3 βασικούς ισχυρισμούς της έρευναςκαι τα πεδία δράσης της: την ανάγκη για εκπαίδευση των τμημάτων marketing, την ευκαιρία για αλλαγήστη συμπεριφορά και τη συλλογική δράση.

ΣΤΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ 91% ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Παράλληλα, παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, του 2020, με τίτλο «How will ESG performance shape your future?», αποκάλυψε ότι οι επενδυτές ανεβάζουν τον πήχη, όσον αφορά στην αξιολόγηση της μηχρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιρειών. Συνολικά, 98% των επενδυτών αξιολογούν τη μηχρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών, βάσει των γνωστοποιήσεων που δημοσιοποιούν, με 72% νααναφέρουν ότι ακολουθούν μια καλά δομημένη και μεθοδική προσέγγιση αξιολόγησης της επίδοσης.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η δυσαρέσκεια των επενδυτών για την πληροφόρηση που λαμβάνουν σχετικάμε τους κινδύνους ESG, αυξήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια πριν την έρευνα, με τον αριθμό τωνδυσαρεστημένων επενδυτών σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για περιβαλλοντικούς κινδύνους, να έχειαυξηθεί κατά 14% σε σχέση με το 2018. Παράλληλα, 91% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρούν ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία λήψηςαποφάσεων τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η αναλογία εκείνων που θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει συχνά, ανήλθε σε 43%, από 34% το 2018.

Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και μια από τις τάσεις, τις οποίες βλέπει ναεπικρατούν από το 2021 και έπειτα, η S& Global, σύμφωνα με την οποία οι επενδυτές θα συνεχίσουν ναπιέζουν τις εταιρείες να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των δράσεών τους, όχι πλέον μόνο σε ό,τι αφοράστο κλίμα και το περιβάλλον, αλλά και σε άλλα θέματα, τα οποία σχετίζονται με τον Covid-19, τηνασφάλεια των εργαζομένων, το diversity, καθώς και με άλλα κοινωνικά ζητήματα.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ESG
Όσον αφορά στην παρουσίαση της στρατηγικής και των επιδόσεων των εταιρειών με βάση κριτήρια ESG, πραγματοποιείται, μέχρι στιγμής, με χρήση εθελοντικών και αρκετά διαφοροποιημένων πλαισίωναναφοράς, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων από τους επενδυτές, επισημαίνει το Fortune Greece.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό βήμα αποτελεί η κοινή δήλωση τωνδιεθνών φορέων αναφοράς ESG (GRI, CDP, SASB, CDSB, IIRR) για την προσπάθεια ανάπτυξης ενόςενιαίου και παγκοσμίως αποδεκτού πλαισίου και προτύπου αναφοράς κριτηρίων ESG, σε αντιστοιχία μετα υφιστάμενα λογιστικά πρότυπα. Επιπλέον, πρωτοβουλίες, όπως η Sustainable Stock Exchanges (SSE) τωνΗνωμένων Εθνών, όπου συμμετέχει και το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενθαρρύνουν τη διάχυση βέλτιστωνπρακτικών για τη δημοσιοποίηση και ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (Sustainable Finance) και το ΣχέδιοΑνάκαμψης υποστηρίζει τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους, με κριτήριατη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τηναντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για θεσμικά βήματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι για τιςευρωπαϊκές και, κατ’ επέκταση, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο τρόπος ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική τους αποτελεί πρόκληση, με στόχο να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στοπλαίσιο της μετάβασης και της συμμετοχής τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο.

ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ESG
Ωστόσο, στην Ελλάδα, αναφορικά με κριτήρια ESG, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και ναπροσελκύσουν υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά συνολικά τηςελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, το Κέντρο Αειφορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λίγεςεπιχειρήσεις και οργανισμοί είναι ενταγμένοι σε αυτά. Σημειώνει δε ότι είναι απαραίτητο οι ελληνικέςεταιρείες και η επικοινωνία τους να γίνουν πιο περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητες και διαφανείς, με τρόπο ουσιαστικό.

Ωστόσο, η πολιτική της Ελλάδας επικεντρώνεται, κυρίως, στην προώθησηανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στηνανάπτυξη της οικο-καινοτομίας. Η στρατηγική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί αποδεικνύει τη δέσμευσητης χώρας για την υλοποίηση της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και των 17 στόχων της.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των νέων τάσεων για το 2021, η επένδυση σε εταιρείες, οι οποίες λειτουργούνβάσει των κριτηρίων ESG, αυξάνεται. Και αυτό συμβαίνει, κυρίως, σε όσες θέτουν ως προτεραιότητα, τηνυγεία, την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, την ανισότητα και το corporate reporting, αναφέρει. Επιπλέον, σύμφωνα με τον οργανισμό Morningstar, το 2020 σε σχέση με το 2019, στην Ευρώπη, σημειώθηκε μια βελτίωση 77% στις επιδόσεις των sustainable funds, των κεφαλαίων, δηλαδή, τα οποίαπληρούν τα κριτήρια ESG.

Σύμφωνα, όμως, με την έρευνα αυτή, επισημαίνει το Capital, οι ελληνικέςεπιχειρήσεις κατατάσσονται σε επίπεδο κάτω του μέσου όρου σε σχέση µε τις συνολικές επιδόσεις τους σεESG ζητήματα, ενώ υπολείπονται σημαντικά και σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, όπως Ιταλία και Πορτογαλία, καταλήγοντας, εξαιτίαςκαι αυτού, να δυσκολεύονται να προσελκύσουν διεθνείς επενδυτές.

Άλλωστε, σε μια ευρύτερη ανάγνωση, η επίπτωση του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία και στασυστήματα υγείας μοιάζει να έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, μορφοποιώντας τη μελλοντική ροήεπενδύσεων µε γνώμονα τα ESG κριτήρια, αναφέρει η ίδια πηγή. Η άμεση επιχειρηματική ανταπόκρισηστην υγειονομική κρίση παγκοσμίως τόνισε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να αποδείξουν εμπράκτωςυπεύθυνες πρακτικές και δράσεις προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα τηναναβάθμιση των κριτήριων ESG μέσα από τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε εταιρείες με υπεύθυνη στάση.

«ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
«Με ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, η στρατηγική του ομίλου Alpha Bank αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από συγκεκριμέναπρογράμματα και τη συμμετοχή της τράπεζας σε πρωτοβουλίες και δείκτες, τα οποία στόχο έχουν τηδημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη.

Η Alpha Bank εφαρμόζει επίσειρά ετών πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από όλουςτους τομείς της καθημερινής της λειτουργίας και αυξάνουν το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία καιτο περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας αξία για όλα ταενδιαφερόμενα μέρη. Η τράπεζά μας διαχρονικά αναπτύσσει και παρέχει τραπεζικά προϊόντα με θετικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέρει θεματικές επενδύσεις, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, επιδρούν θετικάστην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον, καθώς και επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν υπόψητα κριτήρια ESG».
Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Alpha Bank

«ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ESG, ΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ RRF»
«Οι επενδύσεις με κριτήρια ESG αυξάνονται γεωμετρικά παγκόσμια. Μεταξύ 2018-2020, μόνο οιεπενδύσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή αυξήθηκαν κατά 39%, αγγίζοντας τα 4,2 τρισ. δολάρια. Οιανάγκες της παγκόσμιας αγοράς για σαφή και διαφανή κριτήρια εντείνονται, ενώ η εφαρμογή τους απόμεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, funds και τράπεζες σκοντάφτει σε ελλιπή γνώση και εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με διεθνείς συνεργάτες, έχουν αναπτύξει τη  μεθοδολογία VerImpact που βασίζεται σε παγκόσμια αποδεκτούς δείκτες και disclosures, άμεσα συνδεμένα με τους ΣτόχουςΒιώσιμης Ανάπτυξης.

Το εργαλείο αυτό παρέχει αναλυτική πληροφόρηση, επιτρέποντας στη διοίκηση ναλαμβάνει αποφάσεις και να κάνει αποτελεσματικά βήματα για τη βελτίωση της ESG απόδοσης τους, περιορίζοντας τα σχετικά ρίσκα και αβεβαιότητες. Η αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδωνδεν είναι, όμως, σημαντική μόνο για εταιρείες και projects: μια σωστή προσέγγιση ESG είναι καίρια για τησωστή απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ώστε οι επιλογές και τααποτελέσματα να ευθυγραμμίζονται πραγματικά με το EU Green Deal».
Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO/ Senior Associate, University of Cambridge Sustainability Leadership Institute & Χριστίνα Δεληγιάννη, Υπεύθυνη Δημόσιας Πολιτικής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, EPLO

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟ STAKEHOLDER ΕCONOMY»
«Μια πιο βιώσιμη Lidl Ελλάς, σημαίνει μια πιο βιώσιμη Ελλάδα. Η βιωσιμότητα είναι συνυφασμένη με τηνεταιρική μας κουλτούρα και διατρέχει όλες τις ενέργειές μας. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτεροαύριο για όλους, λειτουργώντας ως γραμμικό σύστημα ολικής ευθύνης. Γνωρίζουμε πως βιώσιμη ανάπτυξηκαι βιώσιμο περιβάλλον είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, γι’ αυτό και ενσωματώνουμε πρακτικέςυπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην καθημερινή λειτουργία μας, που στοχεύουν σε ένα βιώσιμο μέλλοντου πλανήτη.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού ΗνωμένωνΕθνών και στην “επενδυτική φιλοσοφία ESG”, έχουμε καθορίσει τα ουσιαστικά θέματα για τη διαμόρφωσητης δικής μας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικέςυπεύθυνης επιχειρηματικότητας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Στο πλαίσιο του υπεύθυνου και βιώσιμουεπιχειρείν, λοιπόν, συμπληρώνουμε διαρκώς τη στρατηγική μας και εξελίσσουμε τις εταιρικές μας δομές, ώστε να υπηρετούμε καλύτερα το stakeholder economy, έχοντας ως γνώμονα όχι μόνο την κερδοφορία τηςεπιχείρησης, αλλά, κυρίως, την ευημερία των συνανθρώπων μας και τη βελτίωση ποιότητας ζωής».
Βασιλική Αδαμίδου – Head of Corporate Communications    & Responsibility, Lidl Ελλάς

«ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ»
«H πρόσφατη πανδημία απέδειξε ότι αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, όχι μόνο μεγνώμονα την οικονομική τους απόδοση, αλλά και με κριτήρια, τα οποία ανταποκρίνονται στιςαναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας. Τα κριτήρια αφορούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν υγιέστεροπλανήτη με υγιέστερους πολίτες.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι σημαντική και άμεσα συνδεδεμένημε τον σκοπό μας: να επαναπροσδιορίσουμε την ιατρική πρακτική για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμετη ζωή των ανθρώπων, καθώς η υγεία όλων μας σχετίζεται με το περιβάλλον, στο οποίο ζούμε. Απαιτείταιισχυρή ηγεσία, τώρα περισσότερο από ποτέ, για να γίνουμε καταλύτες μιας παγκόσμιας απάντησης σεσύνθετες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή».
Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of Communications & Patient Engagement, Novartis Hellas

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ»
«Η περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική μαςστρατηγική, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας καιαναπτύσσουμε τις σχέσεις μας. Σε συνέπεια με τις αρχές του ομίλου μας, Coca-Cola HBC, πουκατατάσσεται στην κορυφή των δεικτών, όπως το MSCI ESG με «ΑΑΑ» και τον Δείκτη ΒιώσιμηςΑνάπτυξης Dow Jones (DJSI), έχουμε ως προτεραιότητα, στη χώρα μας, τη δράση και τη συνεργασία μεστόχο την αναζήτηση λύσεων για βασικές παγκόσμιες προκλήσεις που επηρεάζουν τον κλάδο μας, τηνκοινωνία και τον πλανήτη μας.

Αυτές σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τηνπροώθηση της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του οράματός μας για “Έναν Κόσμο ΧωρίςΑπορρίμματα”, τόσο μέσω των πρωτοβουλιών για την εφαρμογή ενός λειτουργικού και αποτελεσματικούσυστήματος εγγυοδοσίας, καθώς και με επενδύσεις στον σχεδιασμό πιο βιώσιμων συσκευασιών, όπως ηεπένδυση 4 εκατ. ευρώ για την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίουτων προϊόντων μας».
Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας, Coca-Cola Τρία Έψιλον

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ESG»
«Είναι σαφές ότι, τα τελευταία χρόνια, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης υιοθετούνται από έναναυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες που έχει πλέονη κοινωνία, σχετικά με τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματικήαλλαγή. Επιπλέον, οι επενδυτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες και ποσοτικά στοιχεία πουπαρουσιάζονται με διαφάνεια μέσω των δεικτών ESG, προκειμένου να αξιολογήσουν τον μακροπρόθεσμοστρατηγικό σχεδιασμό μιας εταιρείας, την ενσωμάτωση των σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικώνκατευθύνσεων, καθώς και τις γενικότερες επιδόσεις της στην πορεία επίτευξης των στρατηγικών της στόχων.

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια παρουσιάζει τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη σταθερά, από το έτος 2005, μέσω της έκδοσης Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, οοποίος έχει ενσωματώσει όλα τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα αναφοράς δεικτών ESG. Ο όμιλος, στοπλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, επενδύει σε σύγχρονεςτεχνολογίες για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός του, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά καισε νέες τεχνολογίες καυσίμων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα».
Πηνελόπη Παγώνη, Διευθύντρια ΥΑΠ & Βιώσιμης Ανάπτυξης, όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

7 GLOBAL TRENDS TO WATCH OUT FOR IN 2021

  1. Η ποιότητα και η ποσότητα των ESG data θα συνεχίσει να βελτιώνεται ως απάντηση στο αυξανόμενοσχετικό αίτημα και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
  2. Στις ΗΠΑ, η διοίκηση του νέου Αμερικανού Προέδρου Joe Biden θα δώσει νέο αέρα στις πολιτικέςσχετικά με τα ESGs και στη δράση για το κλίμα.
  3. Οι απειλές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα θα έρθουν στο προσκήνιο στο πλαίσιο της συζήτησης για το«Ε» των ESGs.
  4. Η επείγουσα κατάσταση σχετικά με την κλιματική αλλαγή θα αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τηνενεργειακή μετάβαση.
  5. Οι μεταβατικές συζητήσεις θα μεταβούν από τη συντήρηση του κλίματος στην εξασφάλιση τηςανθεκτικότητάς του.
  6. Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να πιέζουν τις εταιρείες, σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δράσεών τους σεκοινωνικά ζητήματα, ιδίως σε σχέση με τον Covid-19, την ασφάλεια των εργαζομένων και το diversity.
  7. Τα κοινωνικά ζητήματα θα προσελκύσουν τον παγκόσμιο διάλογο για τη χάραξη νομοθετικής πολιτικής.
    Πηγή: S&P Global

«ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΥΞΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
«Η στρατηγική βιωσιμότητας των επιχειρήσεων είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια συζήτηση γύρω απόδείκτες και πρότυπα, τα οποία είναι πλαίσια μέτρησης και δεν αποτελούν το πραγματικό αποτύπωμα, τοοποίο αφήνει τελικά ένας οργανισμός στην κοινωνία, το περιβάλλον και τις σχέσεις του με τουςκοινωνικούς του εταίρους. Στη Vodafone, τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκονται εδώ και πολλάχρόνια στην καρδιά του τρόπου λειτουργίας της και, κατά μία έννοια, αποτελούν την πυξίδα πουκαθοδηγεί τη συνολική μας επιχειρησιακή στρατηγική, τον τρόπο που προσεγγίζουμε τους πελάτες μας, αλλά και την προσέγγισή μας σε ουσιαστικά θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Ο εταιρικόςσκοπός της Vodafone στοχεύει, πολύ συγκεκριμένα, στο τρίπτυχο “ψηφιακή κοινωνία-πλανήτης-ισότιμησυμμετοχή” και αυτούς τους άξονες πρεσβεύει και η νέα εταιρική μας τοποθέτηση. Mε βασικό μήνυμα“Together we Can”, εξυμνούμε όλα όσα μπορούν να καταφέρουν άνθρωπος και τεχνολογία μαζί και ταπολλαπλάσια οφέλη που δημιουργούνται, όταν οι δυνατότητες της τεχνολογίας τίθενται σε εφαρμογή καιαξιοποίηση με επίκεντρο τον άνθρωπο».
Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Vodafone Ελλάδας