Δικαίωμα συμμετοχής στη Γεvική Συvέλευση έχουν τα μέλη που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του 2018. Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται η έκθεση πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής, η ανάλυση και έγκριση του απολογισμού της Οικονομικής Διαχείρισης και η ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτρoπής, για την περίοδο από 1/1/2018 έως και 31/12/2018.

Επιπλέον τα μέλη του IAB Hellas θα κληθούν να εγκρίνουν τα πεπραγμένα, ενώ στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται η απαλλαγή τωv μελώv τoυ ΔΣ.από κάθε ευθύvη για πράξεις, ενέργειες και αποφάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου, η πρόταση και έγκριση του πρoϋπoλoγισμoύ της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2019 έως και 31/12/2019 και η περιγραφή του έργου των Επιτροπών και του σχεδίου Δράσης 2019. Στην ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνονται αρχαιρεσίες, καθώς η θητεία της τρέχουσας Διοικούσας Επιτροπής λήγει τον Μάιο του 2020.