Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΕ, διαδικτυακά, στην οποία θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων αρχαιρεσίες για εκλογή Πρόεδρου, Μελών των Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων, ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αρχαιρεσίες για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΕ σε συνεδρίασή του αποφάνθηκε ότι υφίστανται πέντε Τομείς: ο Τομέας Διαφήμισης αριθμεί 28 εταιρείες μέλη, ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων 16 εταιρείες μέλη, ο Τομέας Integrated Marketing Communications 16 εταιρείες μέλη, ο Τομέας Media Specialists 12 εταιρείες μέλη και ο Τομέας Branding & Design 7 εταιρείες μέλη.

Όλοι οι Τομείς εκλέγουν τετραμελείς Διοικούσες Επιτροπές, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Τομέας Διαφήμισης εκπροσωπείται από 3 μέλη, οι Τομείς Δημοσίων Σχέσεων, Integrated Marketing Communications και Media Specialists εκπροσωπούνται από 2 μέλη ο καθένας, ενώ ο Τομέας Branding & Design εκπροσωπείται από 1 μέλος. Καθώς ο παραπάνω αριθμός προσαυξάνεται δια του Προέδρου, το επόμενο ΔΣ θα είναι 11μελές.