Πρόγραμμα επικοινωνιακής στρατηγικής

Το έργο είναι προϋπολογισμού 55.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η V+O αναδείχθηκε μειοδότρια με προσφερόμενη τιμή 51.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της εικόνας των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην διαφορετική προσέγγιση της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης εταιρικής επικοινωνίας, στην αποτελεσματικότερη προβολή των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς επίσης και στην ενίσχυση των σχέσεων και συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.