Ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας

Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν χωρίζονται σε 3 διακριτά υποέργα και περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για τις Πράξεις με τίτλο «Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης», «Ανάδειξη της Εκκλησιαστικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού» και «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Οργάνωσης του Εθελοντισμού και Συντονισμού του Προνοιακού Έργου της Εκκλησίας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.450 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.