Το Υπουργείο Τουρισµού ανακήρυξε την PlanO2 ως προσωρινό ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών Δηµοσιότητας για την υλοποίηση της πράξης «Innovative Instruments for the Preservation and Promotion of Cultural Heritage in the Cross-Border Area», µε ακρωνύµιο «Tourism-e», που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. O προϋπολογισµός ανέρχεται σε 56.581 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.