Ανάθεση μετά από spec
Τις υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας της ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει η Pitch, κατόπιν διαγωνισμού.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει εταιρική εικόνα, ανάπτυξη σχέσεων με φορείς, εσωτερική επικοινωνία, Γραφείο Τύπου, επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, διαχείριση κρίσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ.