Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει εταιρική εικόνα, ανάπτυξη σχέσεων με φορείς, εσωτερική επικοινωνία, Γραφείο Τύπου, επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και με ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, διαχείριση κρίσεων, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ.