Την Pitch επέλεξε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την απευθείας ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΑΑΔΕ.

Στόχος των ενεργειών και υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν είναι η προβολή της εικόνας της ΑΑΔΕ, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και η προώθηση του έργου της προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επικοινωνιακές ανάγκες. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων που θα παρασχεθούν είναι: Αξιολόγηση υφιστάμενης επικοινωνιακής στρατηγικής, πρόταση για τη χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής. για το έτος 2020, πρόταση για τον σχεδιασμό του επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας της ΑΑΔΕ για το έτος 2020, και προσδιορισμός των κοινών στα οποία πρέπει να εστιάσει περαιτέρω η επικοινωνιακή στρατηγική της ΑΑΔΕ και καθορισμός της κατάλληλης επικοινωνίας για κάθε ένα από τα κοινά αυτά. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 23.250 ευρώ.