Ανάθεση Επικοινωνιακής Στρατηγικής, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Orange αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας». Η προσφορά της αναδόχου ανήλθε στα 1.450.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο spec συμμετείχαν και οι Next Com και Choose.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εξειδίκευση της εγκεκριμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής, το οποίο θα περιλαμβάνει δημιουργικό σχεδιασμό και παραγωγή πρωτότυπου έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, διάφορες προωθητικές ενέργειες και την υλοποίηση εκστρατείας επικοινωνίας στα ΜΜΕ.