Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης

Το υποέργο εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2003, Άξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε ειδικότερα στην Orange η παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και υποστηρικτικού υλικού (τυπογραφικά), η τροφοδοσία (επισιτιστικά) , καθώς και οι λοιπές ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.