Έργο δημοσιότητας ύψους 147.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Orange αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, με συμβατική αμοιβή 146.991 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.