Τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επέλεξε την Metron Analysis για την ανάθεση του έργου της «Διεξαγωγής έρευνας αγοράς για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα από τελικούς χρήστες».

Το έργο περιλαμβάνει τρεις φάσεις και συγκεκριμένα μεθοδολογική προσέγγιση και ερωτηματολόγιο, διεξαγωγή της έρευνας πεδίου και ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται σε 37.900 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.