Οριστική κατακύρωση επιχειρησιακού σχεδίου.

Στην KPMG κατακυρώθηκε οριστικά ο ανοικτός διαγωνισμός της ΕΕΤΤ για το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών». Η KPMG ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος του έργου, έναντι συνολικού τιμήματος 229.530 ευρώ πλέον ΦΠΑ.