Δράσεις ενημέρωσης και παραγωγή ντοκιμαντέρ και σποτ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, η παροχή ψηφιακών, οπτικοακουστικών και λοιπών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την προβολή της προστατευόμενης περιοχής και την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 90.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.