Για την ανακύκλωση και την ατμοσφαιρική ρύπανση

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε «έρευνα κοινής γνώμης για θέματα ανακύκλωσης και για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης» και έχει προϋπολογισμό 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α: «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του ΥΠΕΚΑ». Η ανάθεση βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή.