Στη μοναδική υποψήφια Intraway Σύμβουλοι Οργάνωσης και Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που υλοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη για την υλοποίηση του υποέργου ΑΑ.6 «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Υλοποίηση του Προγράμματος Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια του ΧΜ ΕΟΧ 2012-2021, μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής Συμφωνίας».

Η προσφορά που κατέθεσε η Intraway κρίθηκε ότι καλύπτει ακριβώς όλους τους απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η οικονομική της προσφορά αντιστοιχεί σε 136.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.