Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κλάδου Τροφίμων και του ευρέως κοινού για το έργο PEFMED και τα αποτελέσματά του. Το PEFMED είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτοδιατροφικής βιομηχανίας.