Δράσεις επικοινωνίας για το έργο PEFMED
Με ανάδοχο την Hill + Knowlton Strategies ολοκληρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός του ΣΕΒΤ με αντικείμενο την ανάθεση δράσεων επικοινωνίας για το έργο PEFMED.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση του κλάδου Τροφίμων και του ευρέως κοινού για το έργο PEFMED και τα αποτελέσματά του. Το PEFMED είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτοδιατροφικής βιομηχανίας.