Η συνεργασία αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εταιρική επικοινωνία και περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, γραφείου Tύπου, media relations και συμβουλευτικών υπηρεσιών, πρόγραμμα για τη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η ανάθεση έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία κλειστού spec και έχει στόχο να αναπτύξει και να αναδείξει περαιτέρω την εταιρική εικόνα και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας στην Ελλάδα.