Ολοκληρώθηκε το spec

Τα media του λογαριασμού θα χειρίζονται από κοινού οι εταιρείες Cream και Mass.