Την αποδοχή της προσφοράς της Cloudprint αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής (δράσεις 1.γ και 2.στ του ΣΣΔΤΠ) περιόδου 2017- 2020 της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 210.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο αφορά την παραγωγή χαρτών και φυλλαδίων τουριστικών οδηγών και την παραγωγή λοιπού προωθητικού υλικού.