Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – ΕΑΤΑ ΑΕ αποφάσισε την οριστική κατακύρωση στην Choose του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υλοποίηση καμπάνιας γενικής τουριστικής προβολής για την προώθηση της Αθήνας ως μια ζωντανή και αυθεντική πόλη» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 4 της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια». Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.503.241 ευρώ πλέον ΦΠΑ.