Στην Choose κατακυρώθηκε ο διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), με αντικείμενο «Καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών του ΤΕΕ». Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι συνολικής προσφερόμενης τιμής 1.350.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.