Ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας, κατόπιν spec.

Στην Choose ανέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης το έργο «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ “ΚΡΗΤΗ” 2014- 2020 – Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7». Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα, με προϋπολογισμό 544.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το Τμήμα 1 και 263.274 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το Τμήμα 2. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και άλλου προωθητικού υλικού, καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση media plan.