Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε την αποσφράγιση και αξιολόγηση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», αναδεικνύοντας ως οριστικό ανάδοχο την εταιρεία Choose. Η ανάθεση πραγματοποιείται με συνολικό κόστος 3.751.513 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.