Έναντι 680.000 ευρώ.

Την Choose επέλεξε η Περιφέρεια Κρήτης για την κατακύρωση του Τµήµατος 1 «∆ιαφηµιστική προβολή» του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε τίτλο «Γενική καµπάνια προώθησης και προβολής» που αποτελεί το Υποέργο 7 της Πράξης «∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021». Το τίμημα του προς ανάθεση έργου ορίστηκε στα 680.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.