Σύμβαση με την Choose υπέγραψε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για το έργο «Καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών του ΤΕΕ», ποσού 1.350.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Choose αναλαμβάνει την εν λόγω καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις: Προσδιορισμός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του έργου και Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του έργου, Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.), Καταχώριση δημοσιεύσεων σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ενέργειες προώθησης στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες.