Αύξηση 10% στον κύκλο εργασιών του ομίλου το α’ εξάμηνο 2017
Τα οικονομικά του αποτελέσματα για α’ εξάμηνο του 2017 παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, καταγράφοντας αύξηση 10% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016.

Το α’ εξάμηνο του 2017, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ έναντι 20 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 18%. Στο β’ εξάμηνο του 2017, η εταιρεία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded Crystal και diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτησή τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν, και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.