Αναλαμβάνει στρατηγική marketing και επικοινωνίας

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και προώθηση της περιοχής της Θεσσαλονίκης ως κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη ΝΑ Ευρώπη. Η Admine είναι υπεύθυνη για τις online και offline δραστηριότητες της Ζώνης, καθώς και για το στοχευμένο ψηφιακό της αποτύπωμα. Η Ζώνη Καινοτομίας είναι περιοχή που προσφέρεται για την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που αναπτύσσονται βασιζόμενοι κυρίως στις συνέργειες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Στόχος είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η φιλοξενία οικονομικών δραστηριοτήτων που επειδή επικεντρώνονται στη γνώση και τις τεχνολογίες αιχμής, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση και προσανατολισμό στην οικονομία του τόπου.