Με οριστική ανάδοχο τον οικονομικό φορέα Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΕΠΕ ολοκληρώθηκε ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)». Η συνολική προσφερόμενη τιμή ανήλθε σε 1.485.314 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.