Την αίτησή της υπέβαλε η PaloServices για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, υπό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, η PaloServices συμμετείχε στη δράση «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις», στον Τομέα για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μαζί με άλλες 10 εταιρείες. Πιστοποιημένη με «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015, η PaloServices έχει διακριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καινοτομία της, κατόπιν της υποβολής πρότασής της στο Horizon 2020, στον τομέα «Open Disruptive Innovation Scheme».

«Είναι μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση και εκ των πραγμάτων υποβοήθηση των ερευνητικών προγραμμάτων μας, τα οποία πάντοτε έχουν γνώμονα την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Παναγιώτης Τσαντίλας, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας.