Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει: 1. Σχέδιο Επικοινωνιακής Διαχείρισης της Ταυτότητας (Brand Resilience Communication Plan) της Ρόδου ως πιλοτικό προορισμό της Π.Ν.Α., κατά την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων με στόχο την προστασία και θωράκιση της ταυτότητας του, 2. Σύντομο εγχειρίδιο γενικών κατευθύνσεων (Brand Resilience Communication Handbook) για την επικοινωνιακή διαχείριση κατά την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων προς επιμέρους τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις της ΠΝΑ, 3. Υλοποίηση εκπαίδευσης Media Training spokesperson, διοργάνωση σεμιναρίου media training για 2 άτομα-εκπροσώπους της ΠΝΑ.