Η Media Services αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το έργο της παροχής υπηρεσιών καταγραφής της διαφημιστικής δαπάνης της ΕΡΤ ΑΕ, για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ανέρχεται στα 118.656 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία.