Στην επενδυτική εταιρεία Latsco Hellenic Holdings Sà rl, συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, πέρασαν, στις 12 Μαρτίου 2021, συνολικά 7.858.571 μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 7,6% του μετοχικού της κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται το υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Μαριάννας Ι. Λάτση, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του Latsco Family Office. «Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν, υφιστάμενες από δεκαετίες, επενδύσεις στη ναυτιλία, τη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία, παράλληλα με μία σειρά από πρόσφατες, άμεσες και έμμεσες, επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακής τραπεζικής, σε εταιρείες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας και κυβερνο-ασφάλειας, σε εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και στον τομέα της ψυχαγωγίας», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.