Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 (CPV:79340000-9) στην εταιρεία Cicero Διαφημιστική Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του συνολικού ποσού του 1.259.999 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.